Írjon nekünkÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
a WEB-Áruházon kívüli értékesítésekre
I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen dokumentumban részletezett általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a HEGEDŰS Csőszerelvény és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Hunyadi János út 1.; adószám: 11500669-2-43) mint eladó, – a továbbiakban Eladó – valamennyi telephelyén, fióktelepén, valamennyi ajánlatára, visszaigazolt megrendelésére és adásvételére, kivéve, ha az Eladó írásban rögzíti a feltételektől való eltérést.
Jelen feltételektől eltérni, különösen Vevő bármely általános feltétele csak abban az esetben alkalmazható, ha az Eladó a feltételeket írásban kifejezetten elfogadta.
A jelen általános szerződési feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

II. MEGRENDELÉS

(1) Eladó árlistát bocsát Vevők rendelkezésére, mely érvényességi idejét eladó határozza meg, és rögzíti azt az árlistában. Az árlistán szereplő árak nem tartalmazzák a szállítási, és csomagolási, valamint egyéb esetlegesen felmerülő költségeket.

(2) Felek közötti szerződés a Vevő írásbeli vagy sürgős esetben telefonos megrendelésével, és annak Eladó részéről történő írásbeli visszaigazolásával jön létre.

(3) A megrendelést Eladó minden esetben (azaz a megrendelés akár e-mailben, akár telefonon történt) írásbeli úton 2 (kettő) napon belül, sürgős esetben 6 (hat) órán belül igazolja vissza, visszaigazolás hiányában a megrendelés nem jön létre.

(4) Vevő a megrendelést annak Eladó általi visszaigazolását követően nem jogosult módosítani, illetve törölni. Amennyiben Vevő a megrendelés leadása és Eladó általi visszaigazolását követően bármely okból eláll az adott megrendeléstől, illetve a megrendelt árut a visszaigazolt teljesítési határidőtől számított 10 napon belül nem veszi át, Eladó jogosulttá válik a megrendeléssel érintett áruk teljes vételárára meghiúsulási kötbérként, valamint jogosulttá válik az árut harmadik személy részére értékesíteni.

(5) A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli.

III. TELJESÍTÉS

(6) Eladó a megvásárolt termékeket saját telephelyén adja át Vevőnek, de külön – adott esetben az egyedi szerződésben rögzített feltételekkel – megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását.

(7) Amennyiben Vevő a terméket az Eladó által írásban megjelölt szállítás időpontjában nem veszi át, úgy a Vevő a szállítási napot követő naptól tárolási, raktározási díjat köteles fizetni Eladó részére, melynek mértéke az adott egyedi megrendelés nettó összegének 5%-a havonta. Napokban mérhető késedelem esetén a tárolási, raktározási díj arányosan számítandó. A tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával az Eladó jogosulttá válik az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.

(8) Eladó a Vevő megrendelése alapján az áru átadásával egyidejűleg az áru szállítólevelét és/vagy az ellenértékre vonatkozó számlát is átadja Vevő képviseletében eljáró személynek. A Vevő képviseletében eljáró személy köteles olvasható aláírással igazolni a szállítólevél, számla átvételét és feltüntetni, hogy milyen minőségben (ügyvezető, cégvezető, telepvezető, meghatalmazott stb.) veszi át az árut. A Vevő saját felelősségére gondoskodik az áru átvételéről, ennek keretében kijelöli az áru átvételére jogosult személyt/személyeket. Az áru átvételét a Vevő képviselője a cég bélyegzőjével és aláírásával igazolja. A vevő köteles az áru jogszabályi előírásoknak megfelelő és biztonságos átvételéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítani. Amennyiben a vevő kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szállító az áru átadását jogosult jogkövetkezmény nélkül megtagadni.

(9) Az átvétellel egyidejűleg minden felelősség és kárveszély a Vevőre száll át.

(10) Eladó az általa megküldött visszaigazolásban tájékoztatja Vevőt megrendelt termék átvételének pontos időpontjáról. Amennyiben a Vevő által megrendelt termék nincs készleten, úgy Eladó a terméket harmadik személytől megrendeli és írásban tájékoztatja a Vevőt az átvétel várható időpontjáról. A termék Eladó részére történő megérkezését követően Eladó írásban tájékoztatja Vevőt a szállítás/átvétel időpontjáról. Eladó nem vállal felelősséget az előszállító gyár kapacitáshiányból (pl.: termelés leállása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett késedelem miatti bárminemű igényekről Vevő visszavonhatatlanul lemond.

(11) Eladó a Vevő által megrendelt termékeket jogosult részletekben is átadni/szállítani Vevő részére, melyet Vevő köteles átvenni.

(12) A Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségéről, az áru mennyiségéről és jellegétől függően hiánytalanságáról meggyőződni (mennyiségi, minőségi átvétel). A szállítólevél aláírásával igazolja a „sértetlen, hiánytalan” átvételt, így az aláírás után az Eladó a mennyiséggel és sértetlenséggel kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

(13) Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, az Eladó képviselőjének is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak.

(14) Áru visszavételezésre csak minőségi kifogás miatt kerülhet sor. A Vevő az általa megállapított minőségi problémát haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon beül köteles közölni az Eladóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő (szemrevételezéssel is megállapítható minőségi hibák közlésének elmulasztásából eredő) kárért Eladó nem felel.

(15) Vevő tudomásul veszi, amennyiben a terméket beépíti, vagy egyéb olyan módon használja fel, melynek eredményeképpen lehetetlenné, vagy csak jelentős költségekkel járó módon válna megállapíthatóvá a termék esetleges minőségi, mennyiségi hiányossága, abban az esetben Eladóval szemben minőségi és mennyiségi kifogást nem terjeszthet elő. Ezen rendelkezés a külön jogszabály által előírt szavatossági időszakokra nem vonatkozik. Vevő abban az esetben sem terjeszthet elő kifogást Eladó szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan, ha és amennyiben a termékekkel kapcsolatosan Vevővel szemben sem terjesztettek elő harmadik felek kifogást. A harmadik felek által Vevővel szemben előterjesztett kifogás(ok) Vevő és Eladó viszonyában irrelevánsak, amiért azokra Vevő eredménnyel nem hivatkozhat.

(16) A megrendelt, leszámlázott és átvett árut Eladó nem vételezi vissza. Kivételt képez a téves szállításból eredő áru, melyet Eladó 3 napon belül visszavételez. A megrendelt és átvett/leszállított áru visszavételére az adott (a vevőt kiszolgáló) telephely (fióktelep) vezetője jogosult, az eladási árból kalkulálva 20% -os mértékű kezelési költség felszámításával, sértetlen csomagolású és sérülésmentes áru esetén. Egyedi megrendelés alapján (mely termék nem tartozik az Eladó állandó szortimentje közé) a leszállított áru a szállító részéről nem kerül visszavételezésre.

(17) Eladó nem tartozik felelősséggel semmilyen, a hibás vagy késedelmes teljesítéséből eredő közvetlen vagy közvetett kárért (pl. tapadó károk, következményi károk, elmaradt vagyoni előny, olyan meglévő műszaki rendszer meghibásodása, amelybe az áru beszerelésre került), valamint a Szerződés megkötésének időpontjában a szerződésszegés következményeként előre nem látható károkért. Eladót kifejezetten írásban értesíteni kell legkésőbb az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az Eladó jövőbeni szerződésszegése következtében felmerülő olyan esetleges károkról, amelyeket az Eladó nem ismerhet előre. Az Eladó felelősségkorlátozása nem terjed ki a szándékosan okozott, valamint életet és testi épséget érintő károkra.

(18) A „Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult a teljesítési határidőket az eredeti teljesítési határidők akár 100%-val részben megnövelni, vagy "Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás tudomásra jutásától számított 15 napon belül a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül

IV. SZAVATOSSÁG

(19) Fogyasztói szerződések, valamint gyártói jótállással nem rendelkező termékek esetén az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.

(20) Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

(21) Nem fogyasztói szerződés esetén az Eladó nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást olyan termékek esetén, melyek gyártói jótállással rendelkeznek.

(22) Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó bármely árajánlata nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az adott építőipari áru az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, nem terjed ki a beépítés vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre. A megrendelt építőipari áru konkrét helyszínen és körülmények között való alkalmazhatósága a Vevő kockázata.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

(23) Vevő az Eladó által kiállított számlák ellenértékét készpénzfizetés vagy banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján köteles kiegyenlíteni.

(24) Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla fizetési határidejétől számított 15 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.
Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Eladó a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Eladó a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.
(25) Egyedi megrendelésű termék esetén Eladó jogosult előleget vagy foglalót kérni a megrendelés indításának feltételeként. Egyedi megrendelésű terméknek minősül minden olyan termék, amely nem tartozik az állandó jelleggel forgalmazott, készletezett szortimentek közzé. Egyedi megrendelés esetén az egyedi megrendelés alapján leszállított áru a szállító részéről nem kerül visszavételezésre.

(26) Vevő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat fizetésére kötelezett, továbbá a szállító jogosult a jövőbeni megrendelésekre a szállítást megtagadni, a kedvezményeket megvonni, a fizetési határidőt lerövidíteni, Vevő részére biztosított egyedi hitelkeretet lecsökkenteni, valamint jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely következtében valamennyi számlája esedékessé válik. Ha a késedelmes fizetés alatt az Eladónak költségei keletkeznek, például behajtás, bírósági eljárás vagy egyéb költségek, ezt a vevő köteles a szállítónak megtéríteni. A behajtási költségátalány elszámolására a 2016. évi IX. törvény rendelkezései az irányadók.

(27) Eladó Vevőnek egyedi kedvezményt biztosíthat, mely minden esetben egyedi megállapodásban kerül rögzítésre.

(28) Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani.

VI. SZÁMLÁZÁS

(29) Eladó az értékesített átvett termékekről számlát állít ki, melyet – a vevővel egyeztett módon - PDF formátumban e-mail mellékletként is megküldhet a vevőnek. A PDF formátumú számla papír alapú számlának minősül, ami azt jelenti, hogy a kinyomtatott bizonylat minősül a számviteli nyilvántartás alapjának. A számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 177. §-a alapján aláírás nélkül érvényes.

(30) A számla összegét Vevő köteles az Eladó számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vevő az átutalás teljesítésekor a közlemény rovatban köteles feltüntetni a teljesítendő számla sorszámát. Vevő jogosult a vételárat a termék átvételekor készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján teljesíteni.

VII. Hitelkeret

(31) Szállító a vevőnek egyedi szerződésben megállapított hitelkeretet biztosíthat.

(32) Amennyiben vevő vásárlása a biztosított hitelkeretet kihasználta, a keretet meghaladó termékértékesítés ellenértékét a vevő a termék átvételével egyidejűleg köteles pénzügyileg rendezni.

(33) A hitelkeret átlépése esetén Eladó fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a szállítást mindaddig, míg a vevő nem rendezi számláit az Eladó felé, hogy a hitelkeret újra megnyíljon. Ez esetben a Vevő csak készpénz, vagy bankkártyás fizetéssel vásárolhat úgy, hogy a teljes vételárat köteles a termék átvételekor megfizetni

(34) A hitelkeretet az egyedi vásárlások nagyságrendjére figyelemmel az Eladó egyoldalúan felülbírálhatja.

(35) A hitelkeretbe beleszámít:
- a Vevő által átvett, de még ki nem számlázott termékek;
- a kiszámlázott termékek bruttó értéke.

(36) Eladó a hitelkeret biztosítása illetőleg a hitelkeret összegének (hitellimit)
megállapítása előtt jogosult Vevőt megvizsgálni. Vevő tudomásul veszi, hogy a hitelképesség vizsgálat ténye nem jelenti azt, hogy Eladó hitelkeretet is fog biztosítani részére. A halasztott fizetéssel (hitelkeret) való kiszolgálás feltétele többek közt az, hogy a hitelképesség vizsgálat eredménye alapján a Vevő hitelezhető legyen.
Vevő tudomásul veszi azt is, hogy a hitellimit vizsgálat eredményétől függően Eladó Vevőtől biztosítékot kérhet, illetve Vevőt további fedezet bevonására kötelezheti.

(37) A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga az Eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti az Eladót. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a közöttük fennálló teljes jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt Eladó jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben.

VIII. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

(38) Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát a Ptk. 6:216.§-ban foglaltaknak megfelelően fenntartja.

(39) Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

(40) Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

(41) Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, vagy felszámolásieljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő köteles tűrni, valamint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

(42) Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő az Eladó termékére – Eladó külön ez irányú megkeresését követően haladéktalanul - köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartással érintett termékeket a Vevő csak abban az esetben idegenítheti el, illetve terhelheti meg, ha az elidegenítést, illetve megterhelést követően a számlán jelzett fizetési határidőben ki tudja fizetni azok ellenértékét.

IX. ADÓJOGI NYILATKOZAT

(43) Eladó nyilatkozza, hogy tevékenysége az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6/B. számú mellékletében felsorolt, VTSZ 7304, 7306 besorolások alá tartozó termékek forgalmazására is kiterjed, amelyek tekintetében a „fordított adózás” szabályai érvényesek.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

(44) Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük létrejött jogügylet alapján a tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt, üzleti megoldást bizalmasan üzleti titokként kezelnek, és ezen információkat illetéktelen harmadik személynek a jogszabályban előírt, a hatóságok részére történő információnyújtási kötelezettség esetétől eltekintve nem adják át. Felek felelnek mindazon kárért – ideértve különösen a ténylegesen felmerült károkat és az elmaradt hasznot is –, melyet a jelen pontban foglaltkötelezettségének megszegésével a másik félnek okoztak.

(45) A Szerződés teljesítése érdekében szükség van rá, hogy a Felek az ügyletben szereplő Fél képviselőjének (vezető tisztségviselő(k)) személyes adatait bizonyos mértékig kezeljék. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítése. A kapcsolattartóként megadott természetes személyek adatait az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) kezeli.

(46) Vevő hozzájárul ahhoz, hogy „személyes adatait” a Hegedűs Kft. marketing és kereskedelmi célból (e-mail, posta, telefonos megkeresés) kezelje. Eladó kijelenti, hogy a „személyes adatokat” a Hegedűs Kft. harmadik személy részére nem továbbítja, ide nem értve azt az esetet, amennyiben Vevő lejárt tartozásainak behajtása érdekében a Vevő, illetve a kezesek adatait és a követelés adatait átadhatja a hitelbiztosító követeléskezelő szervezete részére, melyhez Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

(47) Eladó a szerződésből eredő vitáit elsősorban békés úton kívánja rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a szerződő Felek egyedi szerződésből erdő vagyonjogi jogvitájuk esetére – értékhatártól függően – kikötik a Szolnoki Törvényszék, illetve a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét oly módon, hogy az említett bíróságok illetékességének mindkét szerződő fél aláveti magát.

(48) Amennyiben bármely jogszabály vagy jogerős bírósági döntés a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály vagy jogerős bírósági döntés elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét.

(49) Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Eladó honlapján (www.hegeduskft.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben Eladó külön értesítést küld a Vevőnek, akkor a közzététel időpontja postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

(50) A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen a Vevő részére postára adott minden dokumentumot a Vevő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. A kézbesítés dátuma ekkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanap, illetve, ha a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

(51) A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

(52) Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely adásvétellel érintett termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

(53) Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni.

(54) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.


Jelen ÁSZF 2023. január 01. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
a WEB-Áruházon kívüli értékesítésekre
I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen dokumentumban részletezett általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a HEGEDŰS Csőszerelvény és Fűtéstechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Hunyadi János út 1.; adószám: 11500669-2-43) mint eladó, – a továbbiakban Eladó – valamennyi telephelyén, fióktelepén, valamennyi ajánlatára, visszaigazolt megrendelésére és adásvételére, kivéve, ha az Eladó írásban rögzíti a feltételektől való eltérést.
Jelen feltételektől eltérni, különösen Vevő bármely általános feltétele csak abban az esetben alkalmazható, ha az Eladó a feltételeket írásban kifejezetten elfogadta.
A jelen általános szerződési feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

II. MEGRENDELÉS

(1) Eladó árlistát bocsát Vevők rendelkezésére, mely érvényességi idejét eladó határozza meg, és rögzíti azt az árlistában. Az árlistán szereplő árak nem tartalmazzák a szállítási, és csomagolási, valamint egyéb esetlegesen felmerülő költségeket.

(2) Felek közötti szerződés a Vevő írásbeli vagy sürgős esetben telefonos megrendelésével, és annak Eladó részéről történő írásbeli visszaigazolásával jön létre.

(3) A megrendelést Eladó minden esetben (azaz a megrendelés akár e-mailben, akár telefonon történt) írásbeli úton 2 (kettő) napon belül, sürgős esetben 6 (hat) órán belül igazolja vissza, visszaigazolás hiányában a megrendelés nem jön létre.

(4) Vevő a megrendelést annak Eladó általi visszaigazolását követően nem jogosult módosítani, illetve törölni. Amennyiben Vevő a megrendelés leadása és Eladó általi visszaigazolását követően bármely okból eláll az adott megrendeléstől, illetve a megrendelt árut a visszaigazolt teljesítési határidőtől számított 10 napon belül nem veszi át, Eladó jogosulttá válik a megrendeléssel érintett áruk teljes vételárára meghiúsulási kötbérként, valamint jogosulttá válik az árut harmadik személy részére értékesíteni.

(5) A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli.

III. TELJESÍTÉS

(6) Eladó a megvásárolt termékeket saját telephelyén adja át Vevőnek, de külön – adott esetben az egyedi szerződésben rögzített feltételekkel – megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását.

(7) Amennyiben Vevő a terméket az Eladó által írásban megjelölt szállítás időpontjában nem veszi át, úgy a Vevő a szállítási napot követő naptól tárolási, raktározási díjat köteles fizetni Eladó részére, melynek mértéke az adott egyedi megrendelés nettó összegének 5%-a havonta. Napokban mérhető késedelem esetén a tárolási, raktározási díj arányosan számítandó. A tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával az Eladó jogosulttá válik az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.

(8) Eladó a Vevő megrendelése alapján az áru átadásával egyidejűleg az áru szállítólevelét és/vagy az ellenértékre vonatkozó számlát is átadja Vevő képviseletében eljáró személynek. A Vevő képviseletében eljáró személy köteles olvasható aláírással igazolni a szállítólevél, számla átvételét és feltüntetni, hogy milyen minőségben (ügyvezető, cégvezető, telepvezető, meghatalmazott stb.) veszi át az árut. A Vevő saját felelősségére gondoskodik az áru átvételéről, ennek keretében kijelöli az áru átvételére jogosult személyt/személyeket. Az áru átvételét a Vevő képviselője a cég bélyegzőjével és aláírásával igazolja. A vevő köteles az áru jogszabályi előírásoknak megfelelő és biztonságos átvételéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítani. Amennyiben a vevő kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szállító az áru átadását jogosult jogkövetkezmény nélkül megtagadni.

(9) Az átvétellel egyidejűleg minden felelősség és kárveszély a Vevőre száll át.

(10) Eladó az általa megküldött visszaigazolásban tájékoztatja Vevőt megrendelt termék átvételének pontos időpontjáról. Amennyiben a Vevő által megrendelt termék nincs készleten, úgy Eladó a terméket harmadik személytől megrendeli és írásban tájékoztatja a Vevőt az átvétel várható időpontjáról. A termék Eladó részére történő megérkezését követően Eladó írásban tájékoztatja Vevőt a szállítás/átvétel időpontjáról. Eladó nem vállal felelősséget az előszállító gyár kapacitáshiányból (pl.: termelés leállása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett késedelem miatti bárminemű igényekről Vevő visszavonhatatlanul lemond.

(11) Eladó a Vevő által megrendelt termékeket jogosult részletekben is átadni/szállítani Vevő részére, melyet Vevő köteles átvenni.

(12) A Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségéről, az áru mennyiségéről és jellegétől függően hiánytalanságáról meggyőződni (mennyiségi, minőségi átvétel). A szállítólevél aláírásával igazolja a „sértetlen, hiánytalan” átvételt, így az aláírás után az Eladó a mennyiséggel és sértetlenséggel kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

(13) Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, az Eladó képviselőjének is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak.

(14) Áru visszavételezésre csak minőségi kifogás miatt kerülhet sor. A Vevő az általa megállapított minőségi problémát haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon beül köteles közölni az Eladóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő (szemrevételezéssel is megállapítható minőségi hibák közlésének elmulasztásából eredő) kárért Eladó nem felel.

(15) Vevő tudomásul veszi, amennyiben a terméket beépíti, vagy egyéb olyan módon használja fel, melynek eredményeképpen lehetetlenné, vagy csak jelentős költségekkel járó módon válna megállapíthatóvá a termék esetleges minőségi, mennyiségi hiányossága, abban az esetben Eladóval szemben minőségi és mennyiségi kifogást nem terjeszthet elő. Ezen rendelkezés a külön jogszabály által előírt szavatossági időszakokra nem vonatkozik. Vevő abban az esetben sem terjeszthet elő kifogást Eladó szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan, ha és amennyiben a termékekkel kapcsolatosan Vevővel szemben sem terjesztettek elő harmadik felek kifogást. A harmadik felek által Vevővel szemben előterjesztett kifogás(ok) Vevő és Eladó viszonyában irrelevánsak, amiért azokra Vevő eredménnyel nem hivatkozhat.

(16) A megrendelt, leszámlázott és átvett árut Eladó nem vételezi vissza. Kivételt képez a téves szállításból eredő áru, melyet Eladó 3 napon belül visszavételez. A megrendelt és átvett/leszállított áru visszavételére az adott (a vevőt kiszolgáló) telephely (fióktelep) vezetője jogosult, az eladási árból kalkulálva 20% -os mértékű kezelési költség felszámításával, sértetlen csomagolású és sérülésmentes áru esetén. Egyedi megrendelés alapján (mely termék nem tartozik az Eladó állandó szortimentje közé) a leszállított áru a szállító részéről nem kerül visszavételezésre.

(17) Eladó nem tartozik felelősséggel semmilyen, a hibás vagy késedelmes teljesítéséből eredő közvetlen vagy közvetett kárért (pl. tapadó károk, következményi károk, elmaradt vagyoni előny, olyan meglévő műszaki rendszer meghibásodása, amelybe az áru beszerelésre került), valamint a Szerződés megkötésének időpontjában a szerződésszegés következményeként előre nem látható károkért. Eladót kifejezetten írásban értesíteni kell legkésőbb az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az Eladó jövőbeni szerződésszegése következtében felmerülő olyan esetleges károkról, amelyeket az Eladó nem ismerhet előre. Az Eladó felelősségkorlátozása nem terjed ki a szándékosan okozott, valamint életet és testi épséget érintő károkra.

(18) A „Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult a teljesítési határidőket az eredeti teljesítési határidők akár 100%-val részben megnövelni, vagy „Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás tudomásra jutásától számított 15 napon belül a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül

IV. SZAVATOSSÁG

(19) Fogyasztói szerződések, valamint gyártói jótállással nem rendelkező termékek esetén az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.

(20) Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

(21) Nem fogyasztói szerződés esetén az Eladó nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást olyan termékek esetén, melyek gyártói jótállással rendelkeznek.

(22) Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó bármely árajánlata nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az adott építőipari áru az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, nem terjed ki a beépítés vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre. A megrendelt építőipari áru konkrét helyszínen és körülmények között való alkalmazhatósága a Vevő kockázata.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

(23) Vevő az Eladó által kiállított számlák ellenértékét készpénzfizetés vagy banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján köteles kiegyenlíteni.

(24) Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla fizetési határidejétől számított 15 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.
Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Eladó a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Eladó a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.
(25) Egyedi megrendelésű termék esetén Eladó jogosult előleget vagy foglalót kérni a megrendelés indításának feltételeként. Egyedi megrendelésű terméknek minősül minden olyan termék, amely nem tartozik az állandó jelleggel forgalmazott, készletezett szortimentek közzé. Egyedi megrendelés esetén az egyedi megrendelés alapján leszállított áru a szállító részéről nem kerül visszavételezésre.

(26) Vevő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat fizetésére kötelezett, továbbá a szállító jogosult a jövőbeni megrendelésekre a szállítást megtagadni, a kedvezményeket megvonni, a fizetési határidőt lerövidíteni, Vevő részére biztosított egyedi hitelkeretet lecsökkenteni, valamint jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely következtében valamennyi számlája esedékessé válik. Ha a késedelmes fizetés alatt az Eladónak költségei keletkeznek, például behajtás, bírósági eljárás vagy egyéb költségek, ezt a vevő köteles a szállítónak megtéríteni. A behajtási költségátalány elszámolására a 2016. évi IX. törvény rendelkezései az irányadók.

(27) Eladó Vevőnek egyedi kedvezményt biztosíthat, mely minden esetben egyedi megállapodásban kerül rögzítésre.

(28) Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani.

VI. SZÁMLÁZÁS

(29) Eladó az értékesített átvett termékekről számlát állít ki, melyet – a vevővel egyeztett módon – PDF formátumban e-mail mellékletként is megküldhet a vevőnek. A PDF formátumú számla papír alapú számlának minősül, ami azt jelenti, hogy a kinyomtatott bizonylat minősül a számviteli nyilvántartás alapjának. A számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 177. §-a alapján aláírás nélkül érvényes.

(30) A számla összegét Vevő köteles az Eladó számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vevő az átutalás teljesítésekor a közlemény rovatban köteles feltüntetni a teljesítendő számla sorszámát. Vevő jogosult a vételárat a termék átvételekor készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján teljesíteni.

VII. Hitelkeret

(31) Szállító a vevőnek egyedi szerződésben megállapított hitelkeretet biztosíthat.

(32) Amennyiben vevő vásárlása a biztosított hitelkeretet kihasználta, a keretet meghaladó termékértékesítés ellenértékét a vevő a termék átvételével egyidejűleg köteles pénzügyileg rendezni.

(33) A hitelkeret átlépése esetén Eladó fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a szállítást mindaddig, míg a vevő nem rendezi számláit az Eladó felé, hogy a hitelkeret újra megnyíljon. Ez esetben a Vevő csak készpénz, vagy bankkártyás fizetéssel vásárolhat úgy, hogy a teljes vételárat köteles a termék átvételekor megfizetni

(34) A hitelkeretet az egyedi vásárlások nagyságrendjére figyelemmel az Eladó egyoldalúan felülbírálhatja.

(35) A hitelkeretbe beleszámít:
– a Vevő által átvett, de még ki nem számlázott termékek;
– a kiszámlázott termékek bruttó értéke.

(36) Eladó a hitelkeret biztosítása illetőleg a hitelkeret összegének (hitellimit)
megállapítása előtt jogosult Vevőt megvizsgálni. Vevő tudomásul veszi, hogy a hitelképesség vizsgálat ténye nem jelenti azt, hogy Eladó hitelkeretet is fog biztosítani részére. A halasztott fizetéssel (hitelkeret) való kiszolgálás feltétele többek közt az, hogy a hitelképesség vizsgálat eredménye alapján a Vevő hitelezhető legyen.
Vevő tudomásul veszi azt is, hogy a hitellimit vizsgálat eredményétől függően Eladó Vevőtől biztosítékot kérhet, illetve Vevőt további fedezet bevonására kötelezheti.

(37) A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga az Eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti az Eladót. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a közöttük fennálló teljes jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt Eladó jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben.

VIII. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

(38) Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát a Ptk. 6:216.§-ban foglaltaknak megfelelően fenntartja.

(39) Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

(40) Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

(41) Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, vagy felszámolásieljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő köteles tűrni, valamint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

(42) Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő az Eladó termékére – Eladó külön ez irányú megkeresését követően haladéktalanul – köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartással érintett termékeket a Vevő csak abban az esetben idegenítheti el, illetve terhelheti meg, ha az elidegenítést, illetve megterhelést követően a számlán jelzett fizetési határidőben ki tudja fizetni azok ellenértékét.

IX. ADÓJOGI NYILATKOZAT

(43) Eladó nyilatkozza, hogy tevékenysége az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 6/B. számú mellékletében felsorolt, VTSZ 7304, 7306 besorolások alá tartozó termékek forgalmazására is kiterjed, amelyek tekintetében a „fordított adózás” szabályai érvényesek.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

(44) Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük létrejött jogügylet alapján a tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt, üzleti megoldást bizalmasan üzleti titokként kezelnek, és ezen információkat illetéktelen harmadik személynek a jogszabályban előírt, a hatóságok részére történő információnyújtási kötelezettség esetétől eltekintve nem adják át. Felek felelnek mindazon kárért – ideértve különösen a ténylegesen felmerült károkat és az elmaradt hasznot is –, melyet a jelen pontban foglaltkötelezettségének megszegésével a másik félnek okoztak.

(45) A Szerződés teljesítése érdekében szükség van rá, hogy a Felek az ügyletben szereplő Fél képviselőjének (vezető tisztségviselő(k)) személyes adatait bizonyos mértékig kezeljék. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítése. A kapcsolattartóként megadott természetes személyek adatait az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) kezeli.

(46) Vevő hozzájárul ahhoz, hogy „személyes adatait” a Hegedűs Kft. marketing és kereskedelmi célból (e-mail, posta, telefonos megkeresés) kezelje. Eladó kijelenti, hogy a „személyes adatokat” a Hegedűs Kft. harmadik személy részére nem továbbítja, ide nem értve azt az esetet, amennyiben Vevő lejárt tartozásainak behajtása érdekében a Vevő, illetve a kezesek adatait és a követelés adatait átadhatja a hitelbiztosító követeléskezelő szervezete részére, melyhez Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

(47) Eladó a szerződésből eredő vitáit elsősorban békés úton kívánja rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a szerződő Felek egyedi szerződésből erdő vagyonjogi jogvitájuk esetére – értékhatártól függően – kikötik a Szolnoki Törvényszék, illetve a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét oly módon, hogy az említett bíróságok illetékességének mindkét szerződő fél aláveti magát.

(48) Amennyiben bármely jogszabály vagy jogerős bírósági döntés a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály vagy jogerős bírósági döntés elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét.

(49) Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Eladó honlapján (www.hegeduskft.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben Eladó külön értesítést küld a Vevőnek, akkor a közzététel időpontja postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

(50) A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen a Vevő részére postára adott minden dokumentumot a Vevő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. A kézbesítés dátuma ekkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanap, illetve, ha a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

(51) A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

(52) Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely adásvétellel érintett termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

(53) Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni.

(54) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF 2023. január 01. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.